Photo of Stephen Fried
Jim Graham/​Graham Stu­dios Inc